Ana Sayfa > Sağlık

Yeterli uzman hekim olan mevcut bir ilimiz yok
28 Nisan 2012
Bu haber 1664 kez okundu
Kafkas, "Saðlýkta ortak çözüm" toplantýsýna katýldý.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
    

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Türkiye de þu an için yeterli uzman hekim mevcut olan bir ilin bulunmadýðýný kaydederek, "2009 yýlýnda bin kiþiye 1.6 hekim (uzman ve pratisyen) düþmekte iken, 2023 de 200 bin hekim sayýsýna ulaþýlabilmesi halinde bu rakam binde 2.4 olabilecektir. Bu sayý halen bazý ülke ortalamalarýnýn altýndadýr." dedi.Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Antalya da Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði tarafýndan düzenlenen  "Saðlýkta Ortak Çözüm Toplantýlarý-3" toplantýsýna katýldý. Toplantýnýn açýlýþýný yapan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas, "Öncelikle hepimiz üzen geçtiðimiz hafta Gaziantep de menfur bir saldýrý sonucu görev þehidi olan Doktor kardeþimiz Ersin Arslan a Allah tan rahmet, baþta deðerli eþi olmak üzere yakýnlarýna sabýr diliyorum. Tüm saðlýk camiamýzýn baþý sað olsun. Ülkemizde sayýlarý yetersiz olduðu halde, milletine hizmet aþkýyla görevini ertelemeden yerine getiren hekimlerimiz ve tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn üstün gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Biz milletimizin saðlýk çalýþanlarýnýn fedakarca çalýþmalarýndan dolayý müteþekkir olduðunu çok iyi biliyoruz. Ancak ne yazýk ki, toplum içinde þiddeti alýþkanlýk haline getirmiþ hastalýklý kiþilikler her yerde karþýmýza çýkmaktadýr. Biz bu hastalýklý kiþilikleri, tüm toplum kesimlerinin birlik içinde ortaya koyacaðý mücadele ile toplumdan ayýklayacaðýz. Ancak burada önemli olan nokta, saðlýðýn bütün paydaþlarýnýn ve özellikle medyanýn, saðlýk kurumlarýnda çalýþanlar ile vatandaþlar arasýnda sevgi ve saygý ikliminin korunmasý konusunda hassasiyet içinde hareket etmeyi baþarabilmesidir.  Þiddetin saðlýk kurumlarýnda asgariye indirilmesi için aldýðýmýz hukuki, idari ve yapýsal tedbirleri geliþtirmeye devam edeceðiz." dedi 


Saðlýk hizmetlerinin, temel özellikleri itibariyle kamu otoritesinin planlama ve denetim alaný içinde yer aldýðýný kaydeden Kafkas, "Anayasamýzýn 56. Maddesinde "Devlet, herkesin hayatýný, beden ve ruh saðlýðý içinde sürdürmesini saðlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artýrarak, iþbirliðini gerçekleþtirmek amacýyla saðlýk kuruluþlarýný tek elden planlayýp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki saðlýk ve sosyal kurumlarýndan yararlanarak, onlarý denetleyerek yerine getirir" ibaresi yer almaktadýr. Bakanlýðýmýz tarafýndan 2003 yýlýnda açýklanan "Saðlýkta Dönüþüm Programý"nda yer alan en önemli hedeflerden biri de, Saðlýk Bakanlýðý nýn "planlayýcý ve denetleyici" rolünün en aktif þekilde uygulanmasýdýr. 


Saðlýk hizmetleri; ihtiyaçlar, beklentiler, coðrafik özellikler, sosyoekonomik farklýlýklar ve mevcut sorunlar gibi nedenlerle, planlama yapýlmasýnýn ve yapýlan planlamanýn uygulanmasýnýn zor olduðu hizmetlerin baþýnda gelmektedir. Bakanlýðýmýzca, faaliyetine ihtiyaç duyulan saðlýk kurum ve kuruluþlarý ile bunlara ait saðlýk insan gücü, týbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoðunluklu týbbi cihaz daðýlýmý alanlarýnda, kamu ve özel sektörü kapsayacak þekilde planlama yapýlmaktadýr. Bu amaçlarla yaptýðýmýz planlamanýn en önemli hedefi, saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn hizmet, kapasite, saðlýk insan gücü ile çaðdaþ týbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli daðýlýmýnýn saðlanmasýdýr. Halen ülkemizde aktif olarak  509 özel hastane, 992 özel týp ve dal merkezi, 485 poliklinik,3 özel diþ hastanesi, 18 aðýz diþ saðlýðý merkezi ve 758 aðýz diþ saðlýðý polikliniði hizmet vermektedir. 2765 özel kuruluþ, 952 saðlýk bakanlýðý ve üniversite hastanesi mevcuttur. Toplam 3717 saðlýk kuruluþu mevcuttur. Sektörün dinamiklerini deðerlendirebilmek ve açmazlarýný görebilmek amacýyla 509 özel hastanenin 473 tanesi ile birebir görüþerek mevcut durumlarýný tespit etmek adýna bakanlýðýmýz tedavi hizmetleri ekibiyle bir çalýþma organize ettik. Toplantýlar sonrasýnda verileri deðerlendirdiðimizde ; Halen ülkemizde 66 ilde hizmet vermekte olan toplam 509 özel hastane mevcuttur. Henüz özel hastane bulunmayan illerimiz; Adýyaman, Amasya, Artvin, Bilecik, Gümüþhane, Hakkâri, Kars, Sinop, Tunceli, Bayburt, Kýrýkkale, Þýrnak, Bartýn, Ardahan ve Kilis tir. Hastaneler ilk aþamada hizmet statülerine göre deðerlendirilmiþtir. Görüþülen 473 hastanenin 52 tanesi dal hastanesi, 421 tanesi genel hastane vasfýndadýr. Bu dal hastanelerinden 14 tanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum, 20 tanesi Göz Hastalýklarý, 2 tanesi Göðüs Hastalýklarý, 3 tanesi Psikiyatri, 3 tanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1 tanesi Lösemi, 1 tanesi Ortopedi ve Travmatoloji, 3 tanesi Kalp Hastalýklarý, 2 tanesi Aðýz ve Diþ Hastalýklarý, 1 tanesi Diyabet, 1 tanesi Plastik Cerrahi ve 1 tanesi de Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi dir." þeklinde konuþtu. 


Kafkas konuþmasýna þöyle devam etti: "Bakanlýðýmýz kayýtlarýndaki istatistiki verileri deðerlendirdiðimizde;  Saðlýk kuruluþlarýnýn yaklaþýk % 74 ünü özel saðlýk kuruluþlarý oluþturmasýna raðmen,  özel sektörün Türkiye genelinde toplam muayene sayýsýnýn % 25 ini gerçekleþtirdiði görülmektedir.  Yatan hasta sayýsýnýn % 27 sini ve ameliyatlarýn % 25 ini özel saðlýk kuruluþlarý gerçekleþtirmiþtir. Toplam uzman hekim sayýsýnýn % 36 sý özel hastanelerde çalýþmayý tercih etmektedir.


Saðlýk bütçesine bakýldýðýnda 14 milyon bütçenin 5.5 milyonu özel saðlýk kuruluþlarýna ayrýldýðý kabul edilirse Bütçenin %40 ý özel kuruluþlara ayrýlmýþ gözükmektedir. Bu rakamlara genel olarak baktýðýmýzda kuruluþlarýn % 74 orana sahip olmasýna raðmen hizmet oranlarý ve bütçe oranlarý deðerlendirildiðinde sektörü politika olarak desteklememize raðmen, hizmetin efektif olarak verilemediði ve sektörün kendi içerisinde yeniden kurumsallaþma ve stratejilerle verimlilik analizlerini deðerlendirmeleri gerektiði düþünülmektedir. Ayrýca bakanlýðýmýz tarafýndan yapýlan planlamanýn da sektör için bir koruyucu olduðu göz ardý edilmemelidir. Bundan sonraki dönem için yeni özel saðlýk kuruluþunun açýlmasýndan ziyade, mevcut kuruluþlarýn hem fiziksel hem de kadro yönünden iyileþtirilmeleri hedeflenmektedir. Önceki dönemlerde ruhsatlandýrýlmýþ, ancak fiziki þartlarýný iyileþtiremeyen hastanelerin bu olumsuz durumlarýný, müktesep haklarýný da dikkate alarak düzeltebilmelerine yönelik çalýþmalar yapýlacaktýr. Ön izin almýþ hastanelerin yasal süreleri içinde açýlýmýnýn tamamlanmasý ile yapýlacak deðerlendirme sonrasý mevcut özel saðlýk kuruluþlarýnýn kadro eksikliklerinin tamamlanmasý, Bakanlýkça özel saðlýk kuruluþu bulunmasý uygun görülen hiç özel saðlýk kuruluþu olmayan veya eksik kapasitesi bulunan yerleþim birimlerine, yeni yatýrým planlanacak ve yeni yatýrýmcýlarýn yatýrým izni deðerlendirilecektir. Ülkemizde þu an için yeterli uzman hekim mevcut olan bir ilimiz bulunmamaktadýr. 2009 yýlýnda bin kiþiye 1.6 hekim (uzman ve pratisyen) düþmekte iken, 2023 de 200.000 hekim sayýsýna ulaþýlabilmesi halinde bu rakam binde 2.4 olabilecektir. Bu sayý halen bazý ülke ortalamalarýnýn altýndadýr. Görüldüðü üzere þu an için hedeflenenin neredeyse yarýsý ile hizmet verilmektedir. Bu durum da özel sektöre verilecek yeni hekim kadrolarýnýn belirlenmesinde neden bu kadar dikkatli davranýlmasý gerektiðinin en önemli göstergesidir. Uzman hekimin ülke genelinde nüfusa göre dengeli daðýlýmýný bu kýsýtlýlýk içerisinde düzenleyebilmek için; ülkedeki toplam uzman hekim sayýsýnýn, o ilin nüfusuna kýyaslanarak o ilde istihdam edilebilecek hekim sayýsý belirlenmekte ve o ildeki mevcut aktif çalýþan hekim sayýsýnýn bu sayýya oranýna göre deðerlendirmeler yapýlmaktadýr. Binalarý yönetmeliðe uygun olmayan hastanelerin tadilat/yeniden yapýlma veya taþýnarak yönetmeliðe uygun hale getirilmesi için süre verilmesine yönelik,


Hastanelerin fiziki þartlarý, yatak sayýlarý ve uzmanlýk dallarý göz önünde bulundurularak standart kadro tanýmlanmasýna yönelik çalýþmalar ise devam etmektedir. Dünyada ve Türkiye de Saðlýkta özel sektörün yatýrýmlarýnýn ve saðlýk turizminin hýzla geliþen bir hizmet sektörü endüstrisi olduðu herkes tarafýndan kabul edilmektedir. Sektörün saðlýklý büyümesi için kalite en önemli parametredir. Kaliteli hizmet veren, markalaþmaya önem veren önce insan odaklý hizmet verebilecek hizmet sunucularý uzun sürede ayakta kalýp büyümeye devam edecektir.


 Bu durumda saðlýk turizmi ve kamu özel ortaklýklarýnýn da devreye girdiði dönemde özel saðlýk sektörüne biz politika olarak destek olmamýza raðmen, kendi içlerinde sektördeki yerlerini belirlemek ve stratejik hedeflerini yenilemek konusunda da üzerlerine düþen sorumluluk ve yenilenme sürecinde de desteklerimize devam edeceðiz. Saðlýk sektöründe deðiþim ve dönüþümü sektörün paydaþlarý olarak kamu ve özel sektör olarak birlikte ortak akýlla yapmak gerekir. Tüm paydaþlar olarak ortak çözüm alternatifleri geliþtirmeliyiz.  O nedenle tüm paydaþlarýn yer aldýðý böyle bir toplantýyý düzenlediði için Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði ve tüm katýlýmcýlara teþekkürlerimle birlikte, selam ve saygýlarýmý sunarým." 

Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Sağlık Haberleri

Başlık Tarih
 
Çorum Özel Hastanesi Güven'i kadrosuna kattı13 Ocak 2019
Akça, Çorum Özel Hastanesi'nde06 Ocak 2019
Yenidoğan bebeklerde gelişim süreci08 Aralık 2018
Çorum Özel Hastanesi'nde başarılı Guatr ameliyatı27 Kasım 2018
Çorum Özel Hastanesi'nde Akupunktur tedavisi başladı24 Kasım 2018
Üst solunum enfeksiyonlarına dikkat14 Kasım 2018
Zatürre'nin belirtileri ve tedavisi neler?10 Kasım 2018
Çorum Özel Hastanesi Lösemili çocukları unutmadı 07 Kasım 2018
Çorum Özel Hastanesi kadrosunu güçlendiriyor03 Kasım 2018
Çorum Özel Hastanesi'ne yeni çocuk gelişimci27 Ekim 2018
Çorum'a 9 uzman 117 pratisyen atandı13 Eylül 2018
Çorum'un sağlık yatırımları masaya yatırıldı16 Ağustos 2018
İskilip Hastanesi'ni Bakan Demircan açacak06 Haziran 2018
Çorum'a 160 sağlık kadrosu04 Ocak 2018
Çorum'da ilk defa ESD işlemi yapıldı13 Aralık 2017
Yeni hastanenin gassal ihtiyacı giderilecek05 Kasım 2017
Ömer Sobacı Sağlık Müdürlüğü'ne getirildi24 Ekim 2017
Yeni hastane kadameli olarak taşınacak17 Mayıs 2017
Yeni hastane göz kamaştırıyor07 Nisan 2017
Çorum sağlıkta ilklere imza atmaya devam ediyor16 Mart 2017
Çorum'a 18 doktor daha atanıyor08 Mart 2017
Çorum'da radon gazı ölçümleri tamamlandı06 Mart 2017
Eczacılardan Organ Bağışına Destek05 Mart 2017
800 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi tamamlandı21 Şubat 2017
Eczacılar Çalıştayı Çorum’da Yapılacak07 Şubat 2017
Kemoterapi Hastalarına Müzik Eşliğinde Tedavi06 Şubat 2017
Hastalar için “Whatsapp Şikayet Hattı”oluşturuldu27 Ocak 2017
Ekg Testleri Kol Saatlerinden Takip Edilecek13 Ocak 2017
16 Bin Personel Alınacak02 Ocak 2017
Sağlık Kompleksinin İnşaatına Başlandı02 Ocak 2017
Yeni Hastane Kabul Aşamasında27 Aralık 2016
Çorum’da Retina Ameliyatı Yapılmaya Başlandı05 Aralık 2016
“Diyabet Hastalarının Yüzde 80’i Fazla Kilolu”14 Kasım 2016
Hastane Şaşırtmaya Devam Ediyor02 Kasım 2016
Çorum'da bir ilk daha gerçekleşti28 Eylül 2016
Göğüs Hastanesi'nde nefes kesen tatbikat27 Eylül 2016
Çorum'a 12 doktor atandı27 Eylül 2016
Lisans Tamamlamayla İlgili Sorunlar Yök’te22 Eylül 2016
Çorum’da Başarılı Bir Ameliyat Daha01 Eylül 2016
Meme Hastalıkları Polikliniği Hasta Kabulüne Başladı18 Ağustos 2016
Rektörden Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ziyaret11 Ağustos 2016
Acil’de Otomosyon krizi!02 Ocak 2016
"YENİLİKLERE AÇIĞIZ"12 Kasım 2015
Anne adayları dikkkat03 Kasım 2015
“100 BİN KİŞİ ORGAN NAKLİ BEKLİYOR” 03 Kasım 2015
SAĞLIĞIMIZ MASAYA YATIRILDI06 Ağustos 2015
BAKANLIK’TAN ÇORUM’A AT ETİ AÇIKLAMASI25 Temmuz 2015
BIRAKMAK İSTİYORSANIZ O BİTKİ ARTIK ÇORUM'DA25 Temmuz 2015
RAPOR YANLIŞ YAZILMIŞ24 Temmuz 2015
ÇORUM'DAN O FİRMA KARA LİSTEDE23 Temmuz 2015
ANTİBİYOTİKTE TÜRKİYE’DE 58., KARADENİZ 3.’YÜZ 23 Temmuz 2015
ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN YENİ FORMÜL22 Temmuz 2015
CESUR'UN HİKAYESİ AĞLATTI27 Haziran 2015
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ AMELİYATLARI ARTIK ÇORUM'DA26 Haziran 2015
BEL FITIĞI AMELİYATI RİSKLİ MİDİR?20 Haziran 2015
PSİKİYATRİDE EKT DÖNEMİ17 Haziran 2015
ÇELTİKÖZÜ, SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜDÜ11 Haziran 2015
BURUN TIKANIKLIĞINA KESİN ÇÖZÜM10 Haziran 2015
KALP-DAMAR CERRAHİSİ BAŞARIYA DOYMUYOR09 Haziran 2015
ÇORUM’DA KORKUNÇ GERÇEK04 Haziran 2015
SİGARA VE GAZLI İÇECEKLER ALKOLLÜ01 Haziran 2015
ŞİFA İÇİN HİNDİSTAN’DAN ÇORUM’A GELDİ30 Mayıs 2015
MİDE KANSERİ TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA18 Mayıs 2015
KÖYLÜLER, SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜDÜ15 Mayıs 2015
“HER İKİ ECZACIDAN BİRİ ZOR DURUMDA” 14 Mayıs 2015
ÇORUM'DA 1 MİLYON 340 BİN 549 HASTAYA BAKILDI28 Nisan 2015
MEME KANSERİ ANLATILACAK27 Nisan 2015
ORGAN BAĞIŞIYLA, HAYATA TUTUNDULAR16 Nisan 2015
BAHAR ALERJİSİNE DİKKAT14 Nisan 2015
“DOMUZ GRİBİNDE ALARM YOK”08 Nisan 2015
KANSER HAFTASI, TARAMA İLE BAŞLADI03 Nisan 2015
İŞTE, ÇORUM'DAKİ EN ÇOK ÖLÜM NEDENİ30 Mart 2015
ÖĞRENCİLERE GİRİŞİMCİLİK ANLATILDI24 Mart 2015
TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN19 Mart 2015
35 ambulans şoförü alınacak19 Mart 2015
SAĞLIKLI BİR UYKU VAZGEÇİLMEZ OLMALI12 Mart 2015
BÖBREK HASTALIĞI SİNSİ SEYREDER 12 Mart 2015
VALİLİK’TE ‘KENE’ MASAYA YATIRILDI23 Şubat 2015
ÇORUM’DA PSİKİYATRİSTLER BİR ARAYA GELDİ22 Şubat 2015
Hitit, genel cerrahide çıtayı yükseltti 17 Şubat 2015
KANSERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER05 Şubat 2015
KIŞIN CİLDİ KORUMANIN PÜF NOKTALARI20 Ocak 2015
ÇORUM KALP-DAMAR DA ÇITAYI YÜKSELTTİ19 Ocak 2015
BADEMCİK AMELİYATININ TAM ZAMANI19 Ocak 2015
BEYNİN GİZLİ SIRLARI!11 Ocak 2015
ÇORUM'DA HASTA VE DOKTOR MAİLLE HABERLEŞECEK24 Aralık 2014
Sağlık yatırımlarını değerlendirdiler24 Aralık 2014
Şahiner, sakatatçıları denetledi22 Aralık 2014
ÇORUM’DA KANSER RİSKİ!12 Aralık 2014
VATANDAŞ SOLUĞU KAYİŞOĞLU’NDA ALIYOR12 Aralık 2014
Ambalajlı sulara izin şartı12 Aralık 2014
BU GÖRÜNTÜ KORKUTUYOR10 Aralık 2014
SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 10 BİN ADIM07 Aralık 2014
FELÇ KADERİNİZ OLMASIN!06 Aralık 2014
‘MANDA SÜTÜ BRONŞİTE İYİ GELİYOR28 Kasım 2014
ÇALIŞKAN ENFEKSİYONA KARŞI UYARDI23 Kasım 2014
ÇAĞIN SİNSİ HASTALIĞI KOAH!16 Kasım 2014
CERİT ŞEKER HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ08 Kasım 2014
SAĞLIK BAKANLIĞI BİLE TAKDİR ETTİ06 Kasım 2014
Sungurlu'ya 3 uzman doktor atandı05 Kasım 2014
SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜLER03 Kasım 2014
ÇORUMLULAR BU HABERE DİKKAT!03 Kasım 2014
Havayı kirletene ceza23 Ekim 2014
Yücel’den ‘İyotlu tuz’ önerisi21 Ekim 2014
AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJESİ GELİYOR17 Ekim 2014
Göz kliniği son teknoloji cihazlarla donatıldı28 Ağustos 2014
Hastane inşaatı biraz yavaşladı21 Ağustos 2014
“Çorum, KVC merkezi olacak”21 Ağustos 2014
ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYAN AİLELERE MÜJDE27 Temmuz 2014
ÇORUM'DA İLK KEZ YAPILDI16 Temmuz 2014
SAĞLIKCILARA KENE EĞİTİMİ12 Temmuz 2014
“Sağlıkta hak ettiğimiz yere ulaşacağız”08 Temmuz 2014
FACEBOOK İLE DİYABETE ÇARE BULDU28 Haziran 2014
Hitit Hastanesi’nde bir ilk daha 24 Haziran 2014
ÇORUM’DA MANTAR ALARMI!19 Haziran 2014
Gülabibey’e Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği12 Mayıs 2014
Çorum’a 7 diş tabibi ve 4 eczacı atandı15 Nisan 2014
Sağlıkçılar Ata’nın huzurunda 14 Mart 2014
Kafkas, 112 konusunda duyarlılık bekledi12 Mart 2014
Alaca Devlet Hastanesi açıldı07 Mart 2014
Çorum'da doktor balıklar şifa dağıtıyor06 Mart 2014
ÇORUM'A DEV YATIRIM06 Mart 2014
Sağlık sorunları masaya yatırıldı06 Mart 2014
Hastane temelini bakan Mevlütoğlu atacak05 Mart 2014
Elitpark başarılarına bir yenisini daha ekledi05 Mart 2014
Dikkat, keneler uyandı21 Şubat 2014
Yanığa soğuk su tutmak...06 Şubat 2014
‘Ekmek düşmanımız değil’02 Şubat 2014
Çalışanlara hijyen eğitimi zorunluluğu28 Ocak 2014
Çorum'a tek kalemde en büyük yatırım19 Ocak 2014
‘Soğuk hava, romatizmal hastalıkları tetikliyor’14 Ocak 2014
“Hedefimiz veremsiz bir Türkiye”06 Ocak 2014
Hitit Araştırma Hastanesi’nde bir ilk daha 30 Aralık 2013
Platin: Hemşirelik çok önemli bir potansiyeldir18 Aralık 2013
Meme Hastalıkları Polikliniği hizmete başladı04 Aralık 2013
Hükümlülere gönüllü kan bağışı anlatıldı 05 Kasım 2013
Çorum’da 11 kızamık vakası tespit edildi09 Ekim 2013
‘Sağlıkta muazzam bir gelişme kaydettik’30 Eylül 2013
Çorum bölgesinde söz sahibi olacak27 Eylül 2013
Sağlık çalışanları için emsal karar24 Eylül 2013
Alzheimer hastalığı, kısaca unutkanlıktır20 Eylül 2013
Hitit’ten bir ilk daha19 Eylül 2013
Pirinç sezonuna kurbanlı açılış 12 Eylül 2013
İnfertilite kliniğinin, ilk bebeği dünyaya geldi12 Eylül 2013
İlçelere uzman hekim görevlendirilecek 22 Ağustos 2013
KBB uzmanı, Elverici Elitpark’ta22 Ağustos 2013
Sağlıkta bir ilk daha20 Ağustos 2013
Çorum, asbest riski altında15 Ağustos 2013
KENE İLE BİYOLOJİK MÜCADELE28 Temmuz 2013
AÇLIK VE MİDE RAHATSIZLIKLARINA KARŞI LEBLEBİ17 Temmuz 2013
Gülşen Duman da Elitpark’ta16 Temmuz 2013
İskilip'teki Tavuk Ölümleri ile İlgili Açıklama01 Haziran 2013
“Sigara dünyada ikinci ölüm sebebidir”31 Mayıs 2013
Gögüs Cerrahisi Kliniğinde bir ilk16 Mayıs 2013
Kafkas’tan 24 hekim müjdesi23 Nisan 2013
Karpal Tünel Sendromu uyarısı06 Nisan 2013
‘Kanser yüzyılın hastalığı’04 Nisan 2013
Hitit’te ‘Kanser’ anlatıldı04 Nisan 2013
‘Her yıl 10 milyon kişi kanser hastalığına yakalanmakta’04 Nisan 2013
Yorgunluğunuzu Atarken Kilo Almayın26 Mart 2013
‘Diyabet hastaları 2-3 saat aralıklarla beslenmelidir’17 Mart 2013
Ağız ve Diş Hastanesi’nde ‘Genel anestezi’ dönemi14 Mart 2013
Tıp Fakültesi'ne yeni atama07 Mart 2013
Özel Hastane’den ‘Damar izi kayıt sistemi’ hizmeti 03 Mart 2013
Sağlık çalışanlarının sorunları Bakan da01 Mart 2013
‘Sağlıkta ekibimizi güçlendirdik’22 Şubat 2013
Sağlıkta daha da güçlendik22 Şubat 2013
Sağlık çalışanlarına, hasta hakları eğitimi18 Şubat 2013
‘Rotavirus’ü uyarısı 17 Şubat 2013
Yücel: Çorum’da sağlık alanında bir sorun yok 13 Şubat 2013
Solunum sağlığı anlatıldı01 Şubat 2013
Gönüllü doktorlar Gine'den döndü11 Ocak 2011
‘Çorum’da sağlığı daha iyi noktaya taşıyacağız’11 Ocak 2011
MHRS Çorum kotaları artırıldı09 Ocak 2011
Kafkas: Türkiye sağlıkta model ülke haline geldi08 Ocak 2011
Anadolu’dan Afrika’ya şifa eli 26 Aralık 2012
Onko-Sav’dan, “Sağlık beslenme” semineri 25 Aralık 2012
Ruh Sağlığı, 255 hastaya hizmet verdi 20 Aralık 2012
Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi 1 yaşını kutluyor20 Aralık 2012
Çorum da bir ilk!.. Astım ve sedefe tuz tedavisi13 Aralık 2012
Meclis 3 gün hastalığını inceleyecek 06 Aralık 2012
Lösemili çocuklar hünerlerini sergiledi05 Kasım 2012
Astım bronşit ihmale gelmez16 Ekim 2012
REFLÜ HASTALIĞI 15 Ekim 2012
Neden esneriz?11 Ekim 2012
Karnından çıkan ur şaşırttı10 Ekim 2012
Alerjinin asıl sebebi belli oldu10 Ekim 2012
Hastalar için 4 yeni birim hizmette09 Ekim 2012
Çocuk sahibi olamayanlara iyi haber 08 Ekim 2012
Zatürre ihmale gelmez!06 Ekim 2012
Diyaliz hastalarına müjde02 Ekim 2012
Bir kilo 9 hastalığa kapı açıyor!01 Ekim 2012
Spor Yapmanın Faydaları29 Eylül 2012
Kınıklı'ya başarı operasyon28 Eylül 2012
KIZILAY’DAN ALACA’DA KAN BAĞIŞI28 Eylül 2012
Uzman Doktor Özel Hastane ailesine katıldı24 Eylül 2012
KKKA virüsü bulaşan Dr. Mustafa Bilgiç hayatını kaybetti24 Eylül 2012
Tabletli dönem başladı 21 Eylül 2012
‘Diş hekimliğinde sayımız yetersiz’19 Eylül 2012
Kafkas, Osmancık Devlet Hastanesi inşaatını inceledi18 Eylül 2012
20 ilde uygulanmaya başlandı17 Eylül 2012
Haşere ile mücadelede ilaçlamaya dikkat!11 Eylül 2012
Renkli başlangıç04 Eylül 2012
Tütüne dair sağlık harcamaları: 3 milyar31 Ağustos 2012
Sağlık Müdürlüğü’nden “ambulans” açıklaması 30 Ağustos 2012
Proje 2 ay sonra tamam30 Ağustos 2012
Diş sigorta kapsamına giriyor10 Ağustos 2012
İlaçta +18 dönemi03 Ağustos 2012
Kan şekeri düşen tatlıcıya koşuyor01 Ağustos 2012
Evde sağlık hizmetinden faydalanılmalı23 Temmuz 2012
Kafkas'tan önemli açıklama23 Temmuz 2012
Kafkas hastaları ziyaret etti23 Temmuz 2012
Gebelik Okulu sona erdi21 Temmuz 2012
Ek bina bayram sonu açılabilir19 Temmuz 2012
Doktorlara müjde18 Temmuz 2012
Bu karar cafeleri üzecek14 Temmuz 2012
Kene hakkında ilginç iddia13 Temmuz 2012
Fırınlar müstakil bir yerde olacak12 Temmuz 2012
Sigorta da rekor kırdık11 Temmuz 2012
Elitpark güçüne güç katıyor04 Temmuz 2012
Kanserde tanı ve tedavi yöntemleri anlatıldı28 Haziran 2012
Sağlıklı ekmekler 1 Temmuz'da sofralarda25 Haziran 2012
Devlet Hastanesi’nde tüm branşlar olacak24 Haziran 2012
Özel Hastane’de KBB branşı hizmete açıldı24 Haziran 2012
Sağlıkta müjde Kafkas'tan geldi23 Haziran 2012
Diş Sağlığı Merkezi kabuğuna sığmıyor22 Haziran 2012
6 ayda 85 bin kişi muayene oldu22 Haziran 2012
KALP HASTALARINA ‘SICAK HAVA’ UYARISI19 Haziran 2012
Gebelik Okulu başladı16 Haziran 2012
Devlet Hastanesi'nden ‘Gebelik Okulu’ projesi07 Haziran 2012
Hastaların Ankara çilesi sona erecek31 Mayıs 2012
Sağlık Bakanlığı Çorum'da kene seferberliği başlattı 25 Mayıs 2012
Sağlık çalışanlarına saldırıyı kabullenemiyoruz15 Mayıs 2012
Nükleer Tıp ve ESHM hizmette15 Mayıs 2012
Sağlık Bakan Yardımcısı Agâh Kafkas, Çorum Eczacılar Odası'nı ziyaret etti. 15 Mayıs 2012
Engelliler araçlarına kavuştu11 Mayıs 2012
Engellier Haftası bugün başlıyor10 Mayıs 2012
Sahte dondurmadaki büyük tehlike08 Mayıs 2012
14 öðrenci sütten zehirlendi03 Mayıs 2012
Yorgunluðun en temel sebepleri02 Mayıs 2012
Kene kabusu döndü!01 Mayıs 2012
Fazla su içmek de hasta ediyor30 Nisan 2012
Ayak problemlerini ciddiye alýn28 Nisan 2012
Mobil Eczane sistemi yaygýnlaþacak25 Nisan 2012
Vali Çakýr dan doktorlara baþsaðlýðý20 Nisan 2012
Çürük meyvedeki TEHLÝKE!20 Nisan 2012
Doktorlar saldýrýyý kýnadý19 Nisan 2012
Çikolata meyve suyundan yararlý çýktý17 Nisan 2012
Saðlýkta devrim gerçekleþtirdik14 Nisan 2012
Ýlaçlarýn yüzde 6 sý sahte14 Nisan 2012
 
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum

Sayfalar
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Anasayfa | Gazeteler | Foto Galeri | Video Galeri | Sohbet Odası
CH