Ana Sayfa > Ekonomi

ÇENESİZ: HERŞEY ÇORUM İÇİN
03 Mart 2015
Bu haber 1630 kez okundu
2013’te İtalyan Isvea’yı satın alan, geçtiğimiz günlerde de Amerikalı Idealstandart ile ortaklık yapan Çorumlu firma Ece Holding’in sahibi Erdem Çenesiz Sözcü'ye konuştu...
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
          


Çenesiz tüm dezavantajlarına rağmen Çorum’da üretimde ısrarcı. Çenesiz “Avrupa’da hakimiyetimizi artırıyoruz” dedi.

ECE Hol­din­g’­in pat­ro­nu Er­dem Çe­ne­siz bel­li ara­lık­lar­la hem iş dün­ya­sı­na hem de med­ya­ya mem­le­ke­ti Ço­ru­m’­dan çe­şit çe­şit leb­le­bi­ler gön­de­ren bi­ri. Ken­di­siy­le ta­nış­ma­dan ön­ce leb­le­bi­ler­le ta­nış­mış­tık. Üç ku­şak­tır gi­ri­şim­ci bir ai­le on­lar. Ma­ran­goz de­de, ki­re­mit-tuğ­la üre­ti­ci­si ba­ba­… Üçün­cü ku­şak ile se­ra­mik sek­tö­rü­ne gi­ril­di ve bu alan­da Tür­ki­ye­’de en çok ih­ra­cat ya­pan ikin­ci grup ol­du­lar. Ge­ri­si­ni Er­dem Çe­ne­si­z’­in ağ­zın­dan din­le­ye­lim.

 

Ame­ri­ka­lı Ide­als­tan­dart ile bir or­tak­lık yap­tı­nız, bu­nun kap­sa­mı tam ola­rak ne­dir?
Ide­als­tan­dart 200 yıl­lık bir fir­ma, 10 bin ça­lı­şa­nı var. Biz Tür­ki­ye­’de on­la­rın dis­tri­bü­tö­rüy­dük. Şim­di ya­rı ya­rı­ya or­tak­lık­la ye­ni bir şir­ket kur­duk, Ide­als­tan­dart mar­ka­lı ürün­ler üre­ti­yo­ruz. Bun­lar hem Tür­ki­ye­’de sa­tı­la­cak hem de Av­ru­pa­’ya ih­raç edi­le­cek. Bu or­tak­lık tek­li­fi de on­lar­dan gel­di.

Siz 2013’te de bir mar­ka alı­mı yap­mış­tı­nı­z…
64 yıl­lık İtal­yan ban­yo mar­ka­sı Is­ve­a’­yı al­mış­tık.

 

Ban­yo ve se­ra­mik ala­nın­da Türk fir­ma­lar çok faz­la ya­ban­cı mar­ka­la­rı sa­tın al­dı. Ni­ye bu ha­ber­le­ri sık sık duy­ma­ya baş­la­dık?

Ban­yo ve se­ra­mik ko­nu­sun­da Tür­ki­ye bir üs ol­du. Kriz ile be­ra­ber zor­la­nan Av­ru­pa­lı­la­rı al­ma­ya baş­la­dık. Ora­da ha­ki­mi­ye­ti­mi­zi artır­dık. Av­ru­pa­’nın fet­hi ya­kı­n… AB emek yo­ğun iş­ler­de ye­te­ne­ği­ni kay­bet­ti. Tür­ki­ye­’nin re­ka­bet gü­cü hâlâ yük­sek. Se­ra­mik sek­tö­rün­de bu­nu kul­la­nıp sa­tın al­ma­lar yap­tı.

 

FIR­SAT­LA­RI KA­ÇIR­MAK İS­TE­ME­YİZ
Siz­den ye­ni sa­tın al­ma­lar, ye­ni or­tak­lık­lar bek­le­ye­lim mi ve­ya siz or­tak al­ma­yı dü­şü­nür mü­sü­nüz?
Şu an­da yü­rü­yen bir şey yok ama tek­lif­le­re açı­ğız. Dün­ya fır­sat­lar­la do­lu, bun­la­rı ka­çır­mak is­te­me­yen, de­ğer­len­dir­mek is­te­yen bir fir­ma­yız.
Siz mem­le­ke­ti­niz Ço­ru­m’­da üre­tim ya­pı­yor­su­nuz ama ora­sı git­me­si gel­me­si çok zor bir yer. Bu si­zin ma­li­yet­le­ri­ni­zi de et­ki­li­yor­dur.
Ço­ru­m’­da top­lam 7 te­sis­te üre­tim ya­pı­yo­ruz. Ta­mam, Ço­ru­m’­da üre­tim yap­mak bi­raz çıl­gın­lık ama bir ül­ke­nin kal­kın­ma­sı­nı, üre­ti­mi­ni bir şeh­re ve­ya böl­ge­ye yığ­mak da sür­dü­rü­le­bi­lir de­ğil. Çe­şit­li ba­ha­ne­ler­le ve­ya ras­yo­nel ve­ri­ler­le baş­ka bir yer­de üre­tim ya­pa­bi­lir­dik ama biz mem­le­ke­ti­mi­zi seç­tik. Evet, fi­nan­sal açı­dan zor. Biz ek­sik­li­ği ekip ile ta­mam­la­dık.

DALKAVUKLUKLA MÜCADELE

Ger­çek bir yö­ne­ti­ci, ge­liş­tir­me­si ge­re­ken yer­le­ri or­ta­ya çı­ka­ran ve bun­la­ra çö­züm öne­ren ki­şi­ler­le ça­lış­mak is­ter. Ak­si du­rum­da sa­de­ce “Yap­tık­la­rı­nız çok iyi efen­di­m” di­yen bir kad­ro ile ge­li­şe­mez ha­le ge­lir­si­niz.

HOBİ

10 yıl pro­fes­yo­nel ola­rak oto­mo­bil ya­rış­la­rıy­la uğ­raş­tım. Tür­ki­ye şam­pi­yo­nu ol­dum. Kla­sik oto­mo­bil ko­lek­si­yo­num var. Son­ra ha­va­cı­lı­ğa me­rak sar­dım. Pi­lo­taj eği­ti­mi al­dım. Şu an­da PPL de­re­ce­sin­de li­san­sım var. Uç­mak be­ni çok mut­lu edi­yor.

KULAĞA KÜPE

Gi­ri­şim­ci­le­rin sa­hip ol­ma­sı ge­re­ken bir­çok özel­lik var şüp­he­siz. Ben­ce en önem­li­si fi­nan­sal okur­ya­zar­lık. Bel­li bir bo­yu­ta gel­di­ği­niz­de, el yor­da­mıy­la de­ğil an­cak fi­nan­sal de­tay­la­ra va­kıf ola­rak yü­rü­te­bi­lir­si­niz.

YETENEK AVI

Tüm sos­yal or­tam­lar­da ye­te­ne­ği fark ede­bi­lir­si­niz. Önem­li olan ku­rum için­de­ki­ni fark edip, des­tek­le­mek. İn­sa­nın mut­lu ol­ma­dı­ğı yer­de kal­ma­sı zor. Sa­de­ce pa­ra ve­ya uyum­lu or­tam da de­ğil, ki­şi­ye gö­re mut­lu­luk de­ği­şir. Düz­gün iş ya­pa­nı öv­me­mek ma­ri­fet de­ğil.

İŞ HAYAT DENGESİ

Yo­ğun­luk za­man za­man özel ha­yat­tan bir şey­ler çal­sa da elim­den gel­di­ğin­ce den­ge kur­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Ai­lem­le ge­çir­di­ğim za­man­la­rı ni­te­lik ola­rak en ve­rim­li tut­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum.

PİŞMANLIK

Ha­ya­tım­da iz bı­rak­mış piş­man­lık yok. Mi­nör an­lam­da piş­man­lık­la­rım var. Fark et­me­den in­san­la­rı kır­dı­ğım­da çok üzü­lü­yo­rum. Bü­yük piş­man­lık du­yu­yo­rum.

SOSYAL SORUMLULUK

En bü­yük sos­yal so­rum­lu­lu­ğum ya­şa­dı­ğım yer Ço­ru­m’­dan baş­lı­yor. Kal­kın­ma­sı için hem iş ha­ya­tım­da hem de ki­şi­sel ha­ya­tım­da elim­den ge­le­ni yap­mak için ça­ba­lı­yo­rum. Eği­tim burs­la­rı­nı da çok önem­si­yo­rum.

SOSYAL MEDYA

Ça­ğı­mı­zın ge­rek­li­li­ği. TÜRK­KON­FED baş­ka­nı olun­ca ba­na Fa­ce­bo­ok aç de­di­ler; aç­tım. Ora­da si­zin­le de ar­ka­da­şız. Twit­ter he­sa­bım da var ama çok ak­tif de­ği­lim.

ŞANS

Tek­nik ola­rak na­sıl ta­nım­la­ya­ca­ğı­nız çok önem­li de­ğil ama mut­la­ka fır­sat­la­rın oluş­ma­sın­da bir ol­gu var. Et­raf­ta uçu­şan gü­zel fır­sat ke­le­bek­le­ri var­ken, bi­ri­le­ri sa­de­ce ba­kar bi­ri­le­ri de ya­ka­la­mak için mü­ca­de­le eder. (Demet CENGİZ-Sözcü)Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Ekonomi Haberleri

Başlık Tarih
 
Ahmet Ahlatçı Türkiye'de ilk 100'e girdi 03 Aralık 2018
MÜSİAD Expo Fuarına Çorum damga vurdu02 Aralık 2018
Mobilyacılar KDV indiriminden memnun01 Kasım 2018
Çorumlu işadamlarına Özbekistan daveti16 Ekim 2018
Üyelere enflasyonla mücadele çağrısı15 Ekim 2018
Çorum'da kadın girişimciler artacak03 Eylül 2018
Mobilya sektörü yüzde 8 KDV indirimi istiyor30 Temmuz 2018
Çorum İş Dünyası adaylarla bir araya geldi30 Mayıs 2018
Uslu Çorum'a 2. OSB müjdesini verdi16 Mayıs 2018
TKDK'dan Çorum'a 60 milyon TL yatırım05 Nisan 2018
İhracatçı firmalara dış ticaret anlatıldı23 Mart 2018
Tuğla sektörünün kalbi Çorum'da attı14 Mart 2018
Mecliste BMC'nin Çorum ziyareti konuşuldu17 Ocak 2018
Çorum'da BMC Grubu heyecanı05 Ocak 2018
Çorumlu firmanın büyük başarısı04 Ocak 2018
Yağlı'dan savunma sanayi teşekkürü17 Aralık 2017
BMC yöneticileri Çorum'da12 Aralık 2017
Çorumlu iş adamları BMC'yi ziyaret etti29 Kasım 2017
TKDK'nın Çorum'a katkısı büyük22 Kasım 2017
Çorum'un vergi rekortmenleri belli oldu16 Kasım 2017
İran ile ticari ilişkiler üzerine toplantı14 Kasım 2017
Esnafa 50 Bin TL kredi imkanı14 Kasım 2017
Türkiye'nin en zengin aileleri listesinde13 Kasım 2017
Toprak sektörünün sorunları masaya yatırıldı07 Kasım 2017
Sanayi-Üniversite işbirliği masaya yatırıldı03 Kasım 2017
Çorum'da Eylül ayında 860 konut satıldı24 Ekim 2017
Altınlar yastık altından ekonomiye kazandırılmalı22 Ekim 2017
Çorum bölgesel havaalanının merkezi olmalı10 Ekim 2017
Ankara'da KOSGEB ve TSE istişaresi05 Ekim 2017
İş dünyasının sorunları Başbakan'da29 Eylül 2017
Baktat'a Bakan Tüfenkci'den tam not21 Eylül 2017
KOSGEB'ten KOBİ'lere bir destek daha13 Eylül 2017
TSO Dış Ticaret Eğitimi düzenleyecek12 Eylül 2017
Mobilya'da KDV indirimi daimi olsun11 Eylül 2017
Çorum'dan Amerika'ya işlenmiş taş gönderiyorlar11 Eylül 2017
Yetiştiricilere damızlık koç desteği19 Temmuz 2017
Mobilya sektörü rahat nefes alacak18 Temmuz 2017
Çorum Borsası’nda hububat sezonu açıldı30 Haziran 2017
Ev hanımları ceviz receli ile iş dünyasına atıldı29 Haziran 2017
Ürünlerini Amerika'ya satacaklar27 Mayıs 2017
Hayvan pazarı ve hayvancılık sektörü görüşüldü03 Mayıs 2017
İstihdam ve prim teşvikleri masaya yatırılacak24 Nisan 2017
DPD Proje Danışmanlık'tan Çorum'a övgü26 Şubat 2017
Mobilya Sektöründe KDV Sevinci Hakim05 Şubat 2017
Ticaret Borsasında 5 Bin Ton Buğday Satılacak05 Şubat 2017
Leblebide Kriz Kapıda03 Şubat 2017
Nohut Fiyatındaki Artış Leblebiyi de Etkiledi02 Şubat 2017
Kadınların iş dünyasında olmalarını önemsiyoruz13 Ocak 2017
Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı05 Ocak 2017
SGK’dan Borçlar Hakkında Önemli Duyuru28 Aralık 2016
‘Doların Yükselmesi Memur Maaşlarını Eritti’29 Kasım 2016
ÖTV’ler Belli Oldu26 Kasım 2016
BDDK Memur Alımı Yapacak22 Kasım 2016
Çorumlunun Sahibi Olduğu Silah Fabrikası Açıldı21 Kasım 2016
Çorum Tarım Antalya’da YÖREX Fuarına Katıldı27 Ekim 2016
Gül, 'Çiftçiler Tarım Girdilerinde Desteklenmeli'18 Ekim 2016
Çeltik Üreticisi Fiyatlardan Şikayetçi14 Ekim 2016
Çiftçiye müjde. Devlet tarlaları kiralıyor03 Ekim 2016
Karataş bünyesine FIAT'ı da kattı!24 Ocak 2016
Çorum'a alışveriş festivali!21 Ocak 2016
Citroen’den POLSAN üyelerine %19 indirim18 Ocak 2016
Yeni nesil yazar kasa zorunluluğu uzatıldı!28 Aralık 2015
Yumurta satışında yeni dönem: Son tarih 20 Aralık18 Aralık 2015
ROT-BALANSÇI ESNAFININ FİYAT TARİFESİ BELLİ OLDU19 Kasım 2015
Kadın vekilin gözlerini kamaştıran otomobil15 Kasım 2015
Alkollü araç kullananlara ilk yakalanmalarında 844 lira ceza03 Kasım 2015
EYLÜL’DE 651 KONUT SATILDI23 Ekim 2015
İL ÖZEL İDAREYE İLAÇ GİBİ ÖDENEK08 Ekim 2015
“ÇORUM HAK ETTİĞİ YERDE OLACAK”07 Ekim 2015
SP’NİN ÇORUM ADAYLARI, ANKARA’DA TANITILDI06 Ekim 2015
SÜT ÜRETİCİLERİNE 994 BİN TL’LİK DESTEK30 Eylül 2015
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 16,7 AZALDI29 Eylül 2015
TARİŞ ÜRÜNLERİ, BAKTAT’LA AVRUPA’DA18 Eylül 2015
ÇORUM’UN ALAPALA GURURU18 Eylül 2015
VATANDAŞ NE YAPSIN!18 Eylül 2015
Girişimci kadınlar MİSİAD'da toplanıyor17 Eylül 2015
ÇİN DE “ÇORUM” DEDİ15 Eylül 2015
BARLIK'TAN OSB'YE DEV YATIRIM14 Eylül 2015
ÇORUM'DA ÖĞRETMENLİKTEN VERGİ REKORTMENLİĞİNE14 Eylül 2015
CİTROËN’DEN ÖDÜLLÜ TEST SÜRÜŞÜ09 Eylül 2015
ESNAF BEKLEMEDE07 Eylül 2015
YATIRIMCILARI ÇORUM’A DAVET ETTİ04 Eylül 2015
ÇORUM İYİ BİR TEDARİK MERKEZİ04 Eylül 2015
SİZ YAPTIRDINIZ MI?03 Eylül 2015
ÇİFTÇİ PERİŞAN!31 Ağustos 2015
EVLENECEKLERE ‘DOLAR’ ŞOKU!28 Ağustos 2015
BAHÇELİ GIDA 6. ŞUBESİNİ AÇIYOR26 Ağustos 2015
ONLARDA YENİK DÜŞTÜ22 Ağustos 2015
OLPAK: TERÖRÜN KARŞISINDAYIZ20 Ağustos 2015
ARAÇ SAHİPLERİ ŞOKTA!20 Ağustos 2015
ÇORUM'DA VERGİ REKORTMENLERİ BELLİ OLDU19 Ağustos 2015
DOLARIN ATEŞİ YÜKSELDİ19 Ağustos 2015
FATURA AĞIR OLDU17 Ağustos 2015
GÜNLÜK 1.5 MİLYON PAKETLEME17 Ağustos 2015
ÇORUMLU İSVEA HİNDİSTAN’DA17 Ağustos 2015
GLOSA BUĞDAY ÇORUM’DA DENENDİ17 Ağustos 2015
AHLATCI, MİLLİ PİYANGO’YA YİNE TALİP17 Ağustos 2015
GİTTİ GİDİYOR!11 Ağustos 2015
10.344 ÇİFTÇİYE MÜJDE! ÖDEMELER BAŞLADI!07 Ağustos 2015
ÇATAK PROJESİ ÇİFTÇİYİ RAHATLATTI07 Ağustos 2015
1640 KADINA MİKRO KREDİ DESTEĞİ 05 Ağustos 2015
HIZLI TREN ÇORUMLULARI ZENGİN EDECEK03 Ağustos 2015
ÇORUM’DA TÜFE YÜZDE 0,50 ARTTI03 Ağustos 2015
ETTE “KIRMIZI” ALARM01 Ağustos 2015
ÇORUM’DA YAPILARIMIZ TEHLİKEDE Mİ?30 Temmuz 2015
ÇORUM’UN İHRACATI TEPETAKLAK28 Temmuz 2015
KARGILI ÇELTİK ÜRETİCİLERİNE MÜJDE27 Temmuz 2015
GİRİŞİMCİLERE 150 BİN TL HİBE24 Temmuz 2015
SORAN ÇOK ALAN YOK!24 Temmuz 2015
ÇORUM’DA ARSA SATIŞLARI DİBE VURDU23 Temmuz 2015
SANAYİ FUARI’NA BURUK AÇILIŞ23 Temmuz 2015
ÇORUM’A AYAKKABI FABRİKASI10 Temmuz 2015
ÇORUM'DA BAYRAM BEREKETİ10 Temmuz 2015
PAZARIN GÖZDESİ ‘BAMYA’09 Temmuz 2015
TOPRAK SEKTÖRÜ ÇIKIŞ ARIYOR!08 Temmuz 2015
SGK’YA BORCU OLANLARA MÜJDE01 Temmuz 2015
ESNAF ÇAREYİ İNDİRİMDE BULDU01 Temmuz 2015
ÇORUM'DA İCRA DOSYALARI PATLADI30 Haziran 2015
BEKLENEN TELEFON ÇORUM’DA28 Haziran 2015
EĞRİDERE TEDİRGİN!26 Haziran 2015
ÇORUMLULAR İTALYA’DA KEŞİF YAPTI26 Haziran 2015
PAZARIN ŞAMPİYONU “SARIMSAK”25 Haziran 2015
DEMİRYOLU MASAYA YATIRILDI25 Haziran 2015
AÇILAN DA KAPANAN DA ÇOK!24 Haziran 2015
FORUM ÇORUM İÇİN ADIM ADIM24 Haziran 2015
PİYASA SİNEK AVLIYOR23 Haziran 2015
ÇORUM’UN İHRACATINDA ALTIN YIL22 Haziran 2015
FEDAKÂR, VEFAKÂR ADAMLAR; BABALAR19 Haziran 2015
ALAPALA ÇORUM’UN GURURU OLDU18 Haziran 2015
ÇİLEK ÜRETİCİLERİNE UZMAN DESTEĞİ 11 Haziran 2015
İHRACAT VE İTHALATIMIZ ARTTI29 Mayıs 2015
ÇORUM YERLİ TRAKTÖRLE TANIŞTI27 Mayıs 2015
AVM HAFRİYATI BAŞLADI19 Mayıs 2015
ECE KİREMİT’E ULUSLARARASI ÖDÜL13 Mayıs 2015
"ÇORUM'DA MAKİNE ÖVÜNÇ KAYNAĞIMIZ"07 Mayıs 2015
İKİNCİ EL OTO DA ARTIŞ BEKLENİYOR06 Mayıs 2015
BAĞCI: GREYDER GURURUMUZ28 Nisan 2015
FUARA ÇORUM DAMGASI27 Nisan 2015
MART’TA 726 KONUT SATILDI24 Nisan 2015
SANAYİ SİCİL BELGESİ UYARISI22 Nisan 2015
DANE MISIR TOHUMU DAĞITILACAK 21 Nisan 2015
MİLLİ PİYANGO "AHLATÇI"YA ÇIKTI15 Nisan 2015
ESNAFIMIZ, TÜYAP'I SALLADI14 Nisan 2015
3 KİŞİDEN BİRİ KAYITDIŞI10 Nisan 2015
SANAYİCİLER İRLANDA YOLCUSU24 Mart 2015
TÜRK DÜNYASI EKONOMİ FORUMU ÇORUM’DA 12 Mart 2015
“OSB’Yİ REKLAMLA PAZARLAMALIYIZ”10 Mart 2015
1 MİLYONU AŞKIN HAYVANSAL İHRACAT TAPTIK10 Mart 2015
ÇORUM'DA YATIRIMCISINI ARIYOR06 Mart 2015
Analiz destekleme ödemeleri başladı01 Mart 2015
Ocak’ta ihracat ve ithalatımız arttı27 Şubat 2015
Osmancık OSB, resmen kuruldu26 Şubat 2015
ÇORUM'DA VERGİ REKORTMENLERİ BELLİ OLDU25 Şubat 2015
ISVEA, UNICERA’YA DAMGA VURDU25 Şubat 2015
İŞLETMELERE TOKNOKENT ANLATILACAK24 Şubat 2015
ÇORUM'DA KAÇ YAPIYA RUHSAT VERİLDİ?24 Şubat 2015
Esnafa, “Hafta Tatili Ruhsat Harcı' uyarısı20 Şubat 2015
İl Özel İdaresine 13 Milyonluk yatırım ödeneği20 Şubat 2015
İŞLETMELERE KREDİ DESTEĞİ15 Şubat 2015
ÇORUM TSO’DAN KOBİ’LERE ÇAĞRI14 Şubat 2015
OSMAN UZUNOĞLU VEFAT ETTİ12 Şubat 2015
BİLSAR’DAN REKOR CİRO05 Şubat 2015
BÜYÜK ORTAKLIKTA İMZALAR ATILDI05 Şubat 2015
Çorum yeni yıla ihracat artışıyla başladı 05 Şubat 2015
ÇORUMLULARA 150 BİN TL HİBE DESTEĞİ03 Şubat 2015
Kılıç’tan esnafa faiz indirimi müjdesi02 Şubat 2015
ÇORUMLU ELEKTRİKLİ TAKSİ ÜRETTİ 31 Ocak 2015
ÇORUMLU FİRMANIN BÜYÜK BAŞARISI31 Ocak 2015
ÇORUM CEPTEN YİYOR!31 Ocak 2015
ÇORUM’DA İHRACAT VE İTHALAT ARTTI30 Ocak 2015
“İşadamlarımıza desteğe hazırız”29 Ocak 2015
TURKCELL’DEN ÇORUM’A DEV YATIRIM28 Ocak 2015
41 kadın girişimci kredi bekliyor27 Ocak 2015
İTHALAT İHRACATI GEÇTİ26 Ocak 2015
YUMURTAMIZ PARA BASTI15 Ocak 2015
İŞTE ÇORUM'UN İHRACAT ŞAMPİYONLARI14 Ocak 2015
Soğuk hava deposuna kredi desteği13 Ocak 2015
ISVEA İLE BÜYÜMEMİZ HIZLANDI02 Ocak 2015
ÇKS’da başvuru süresi uzatıldı31 Aralık 2014
Sanayi esnafı artık lahmacun yiyecek26 Aralık 2014
Bağımsız denetçilik geçiş dönemi eğitimleri başladı26 Aralık 2014
Elektronik ortamda ürün satışı yapılacak 24 Aralık 2014
ÇORUM’DA KASIM AYINDA 630 KONUT SATILDI23 Aralık 2014
Çorum'un sorunları Bakan Şimşek'te22 Aralık 2014
Sinerji Merkezi kuruldu19 Aralık 2014
Akıl oyunları projesi imzalandı18 Aralık 2014
CAPİTAL’DEN ECE HOLDİNG’E ÖDÜL10 Aralık 2014
Tarım ve kırsalın sorunları konuşuldu05 Aralık 2014
MERCAN, ÇORUMLULARA KIZDI03 Aralık 2014
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı02 Aralık 2014
İHRACATIMIZ %20,9, İTHALAT %54,4 ARTTI28 Kasım 2014
TKDK, Tarım Fuarı’nda27 Kasım 2014
9 ayda, 3 bin 136 yapı ruhsatı verildi26 Kasım 2014
İşte Çorum'un rekabeti 26 Kasım 2014
ÇORUM’DA EKİM AYINDA 624 KONUT SATILDI24 Kasım 2014
MALİYE ÇORUM’DAN MEMNUN18 Kasım 2014
ÇORUM SANAYİSİ TIKANMA NOKTASINDA17 Kasım 2014
ÇORUM’DA HER BEŞ KİŞİDEN BİRİ İCRALIK!10 Kasım 2014
TEKNOKENT’İN ROLÜ MASAYA YATIRILDI09 Kasım 2014
MANU ROBOTİCS, ÇORUM’DA08 Kasım 2014
İmar ve Kentsel İyileştirme'ye 219 bin TL06 Kasım 2014
Kültür ve Sosyal İşlere 753 bin 06 Kasım 2014
TÜRKİYE'DE BİR İLKİ BAŞARDI04 Kasım 2014
ÇORUM'DA 'EL İNSAF' DEDİRTEN HABER...03 Kasım 2014
BİR İTALYAN DAHA ÇORUMLU OLABİLİR31 Ekim 2014
ÇORUM’UN SANAYİSİ MASAYA YATIRILDI31 Ekim 2014
‘ÇORUM’UN SIÇRAMASI İÇİN DEMİRYOLU ŞART’31 Ekim 2014
ÇORUM’DA İHRACAT %24, İTHALAT %45 ARTTI31 Ekim 2014
ÇORUM’DA MARKA TESCİLİ DÜŞÜK29 Ekim 2014
Kurultay Çorum’da düzenlenecek29 Ekim 2014
BAKTAT PARİS’E ÇIKARMA YAPTI22 Ekim 2014
ÇORUM’DA CEVİZ SIKINTISI21 Ekim 2014
SİNPAŞ’TAN, SON 8 YILDA 6 MİLYAR TL CİRO 21 Ekim 2014
VOTORANTİM’İN BÜYÜK BAŞARISI19 Ekim 2014
ÇORUM’UN YERİ HİÇTE İÇ ACICI DEĞİL!17 Ekim 2014
ÇORUM’DA KOBİ ELE ALINDI17 Ekim 2014
SAAT DEĞİŞİKLİĞİ VERİMLİ OLMAZ16 Ekim 2014
ÇORUM’UN EKONOMİSİ MASAYA YATIRILACAK14 Ekim 2014
İHRACATIMIZ DÜŞTÜ13 Ekim 2014
Vakıfbank hizmet kalitesini daha da artırmalı01 Ekim 2014
AĞUSTOS'TA KAÇ KONUT SATILDI?25 Eylül 2014
TAÇ MAĞAZASI ARTIK ÇORUM'DA25 Eylül 2014
57 adet koç sahiplerini buldu24 Eylül 2014
EN RAHAT ALIŞVERİŞ!12 Eylül 2014
ÇORUM’A 700 KİŞİLİK İSTİHDAM MÜJDESİ10 Eylül 2014
ÜNLÜ MARKA ÇORUM’DA TUTUNAMADI03 Eylül 2014
ÇORUM TSO’DAN DIŞ TİCARET ATAĞI03 Eylül 2014
İŞ DÜNYASINDAN TEŞEKKÜR02 Eylül 2014
KURŞUNOĞLU, TURİZM İŞİNE GİRDİ!30 Ağustos 2014
ISVEA'YA 6 ÖDÜL BİRDEN23 Ağustos 2014
“Kışla’nın yeri asla rant alanı olmamalı”21 Ağustos 2014
Dayalı döşeli ev hizmeti19 Ağustos 2014
ÇORUMLU EN ÇOK BURAYI TERCİH EDİYOR18 Ağustos 2014
İHRACATIMIZ DÜŞTÜ13 Ağustos 2014
K1 ve K2 yetki belgesinde yüzde 90 indirim06 Ağustos 2014
İhalelerde EKAP kaydı artık zorunlu 06 Ağustos 2014
BORSANIN YÜZÜ SONUNDA GÜLDÜ04 Ağustos 2014
Çorum’da online alışveriş arttı01 Ağustos 2014
DEMİRYOLU HAYALİMİZ GERÇEK OLUYOR27 Temmuz 2014
Hijyen belgesi almayana para cezası yolda25 Temmuz 2014
ÇKS başvuru 29 Ağustos’a uzatıldı25 Temmuz 2014
HAZİRAN'DA KAÇ KONUT SATILDI?24 Temmuz 2014
BAYRAM BEREKETİ21 Temmuz 2014
ÇORUM TSO’DAN AHLATCI’YA ÖVGÜ17 Temmuz 2014
DÜNYA MARKALARI SADEM’DE BULUŞTU16 Temmuz 2014
AHLATÇI TALİH KUŞUNU ELİNDEN KAÇIRDI15 Temmuz 2014
DEV İHALEDE MÜTHİŞ KAPIŞMA15 Temmuz 2014
MP ihalesinde Çorumlu kuyumcu sürprizi15 Temmuz 2014
6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi15 Temmuz 2014
45 YIL SONRA ÇORUM’DA11 Temmuz 2014Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum

Sayfalar
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Anasayfa | Gazeteler | Foto Galeri | Video Galeri | Sohbet Odası
CH