Ana Sayfa > Sağlık

‘Kanserle mücadelede iyi bir noktadayýz
04 Nisan 2012
Bu haber 6927 kez okundu
Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Turgay Happani:
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
          
Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Turgay Happani, 1-7 Nisan Kanser Haftasý dolayýsýyla yayýnladýðý açýklamada,  kanserin günümüzde önemli bir halk saðlýðý sorunu olarak halâ gündemdeki yerini koruduðuna dikkat çekerek, Türkiye nin kanserle mücadelede iyi bir nokta da olduðunu söyledi. 

 

Kanserin bilinen ölümler sýralamasýnda kalp ve damar hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada olduðunu bildiren Happani, kanserin öldürücülüðü yanýnda býraktýðý sakatlýklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iþ gücünde ve ülke ekonomisinde çok aðýr kayýplara neden olduðunu bildirdi.  

 

Dünya Saðlýk Örgütünün son verilerine göre,  tüm dünya da 12,4 milyon yeni kanser vakasý, 25 milyon kanserle yaþayan hasta sayýsý ve 7,6 milyon kansere baðlý ölüm gerçekleþtiðini aktaran Happani, kanser vakalarýnýn yarýdan fazlasý ve ölümlerin %60 ýnýn az geliþmiþ ülkelerde meydana geldiðini kaydetti.

 

Ülkemizde son yýllarda giderek yoðunlaþtýklarý kayýtçýlýk çalýþmalarý neticesinde artýk uluslararasý kuruluþlarca kabul edilmiþ, güvenilir kanser verileri bulunduðunu ifade eden Happani, "Kanser verilerimizin kalitesindeki artýþa paralel, yýllar içerisinde ülkemizdeki kanser insidansýnda da bir artýþ görülmektedir.  En son verilere göre, kanser insidansýmýz her 100.000 kiþi de 229 dur. Yani her yýl 100.000 kiþinin 229 una yeni kanser teþhisi konulmaktadýr. Genel olarak kanser erkekler de kadýnlara göre daha sýk görülmektedir. Eðer artýþ bu hýzla devam ederse, 2030 lu yýllarda kanser insidansýmýz 2 misli artacak ve 100.000 de 450 lere yaklaþacaktýr. Ülkemizde en sýk görülen kanser akciðer kanseridir ve bunun nedeni ülkemizde görülen yoðun sigara kullanýmýdýr. Türkiye de her yýl 100.000 kiþi sigaraya baðlý hastalýklar nedeni ile ölmektedir. Ülkemizde teþhis edilen yýllýk 150.000 yeni kanser olgusunun en az üçte ikisi doðrudan sigara ile iliþkilidir. " dedi. Happani açýklamasýna þöyle devam etti: "Kanser konusunda toplumda farkýndalýk saðlanmasý ve toplum bilincinin geliþtirilmesi kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin baþýnda gelmektedir. Özellikle bu hedefe yönelik kanser eylem planlarý yapýlmakta, tütün kontrolü, dengeli beslenme, fizik aktivite ve korunma odaklý kanser mücadele stratejileri oluþturulmaktadýr.

 

KANSERDE ERKEN 

 

TEÞHÝS ÖNEMLÝ

 

Eðitim yoluyla halkýn bilinçlenmesi, kanserde korunma, kanserin önlenmesi ile kanser vakalarýnýn erken evrelerde yakalanmasýna yönelik tarama programlarý uygulayan KETEM lerin (Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi) kanserle mücadelede katkýlarý çok önemlidir. Bu nedenle her ilde, en az bir tane kurulmuþ olan Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezlerimiz (KETEM), uluslararasý örnek model olarak gösterilmektedir. Þu an 123 tane olan KETEM sayýsýnýn önümüzdeki 5 yýl içerisinde 280 e çýkarýlmasý planlanmýþtýr. Ýlimizde Çorum Devlet Hastanesi bünyesinde 2007 yýlý baþlarýnda faaliyete geçen Kanser Erken Teþhis Tarama ve Eðitim Merkezimiz vatandaþlarýmýza yönelik gerçekleþtirdiði interaktif eðitimler ile kanser, belirtileri, korunma yollarý konusunda insanlarýmýzý bilinçlendirmektedir. Bu merkezde ayrýca meme kanseri ve rahim aðzý kanseri ile ilgili muayene ve tetkiklerde vatandaþlarýmýza ücretsiz olarak sunulmaktadýr.2011 yýlý içerisinde merkezimizde toplam  12.358 kiþiye poliklinik hizmeti  verilmiþtir. 4.065 kadýna serviks kanseri taramasý yapýlmýþ, 18 kiþi Serviks  Kanseri tanýsý almýþtýr. 67 kiþi de Serviks Kanseri öncü lezyonlarý tespit edilmiþtir. 5.702 kadýna Meme Kanseri taramasý yapýlmýþ, 1.225 meme ultrasonu yapýlmýþ, 4.477 mamografi çekilmiþtir. 23 kiþi Meme Kanseri tanýsý almýþtýr. Kanserde farkýndalýðý artýrabilmek için 2012 yýlý Bakanlýðýmýzca "Kadýn Kanserleri Yýlý" olarak kabul edilmiþtir. Bu yýl Meme, Rahim Aðzý (Serviks), Endometrium ve Over (Yumurtalýk) Kanserleri konusunda halkýn bilgilendirilmesi öncelik taþýyacaktýr. Ülkemizde ortaya çýkan kadýn kanserlerinin yarýsýný bu dört kanser oluþturmaktadýr. Geleceðimizin saðlýðý için en önemli güvence kadýn saðlýðýdýr, bu nedenle 2012 yýlý için bu konu seçilmiþtir. Bilindiði üzere, meme kanseri tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de kadýnlarda en sýk görülen kanserdir. Ülkemizde yýlda en az 20.000 kiþinin meme kanseri teþhisi aldýðý bilinmekte ve ne yazýk ki olgularýn büyük bir bölümü geç evrelerde teþhis edilmektedir. Rahim aðzý (Servikal) kanseri, tüm dünyada halen önde gelen ölüm nedenlerindendir. Geliþmekte olan ülkelerde en sýk ölüme yol açan kanserlerdendir. Ülkemizde de en sýk görülen ilk on kanser arasýnda olup, yýlda 1300-1500 arasý yeni vaka teþhis edilmektedir. Bununla beraber mevcut sosyo-kültürel deðiþiklikler ile beraber servikal kanser yükünün her geçen gün artacaðý ve ülkemiz için gelecek yýllarda çok daha büyük bir tehdit oluþturacaðý düþünülmektedir. Genital kanserler arasýnda en ölümcül olaný yumurtalýk (over) kanseridir. Over kanserleri de kadýnlarda en sýk görülen ilk on kanser arasýnda yer almaktadýr. Yýlda yaklaþýk 3.800 yeni over kanseri geliþmektedir. Tüm dünyada olduðu gibi, ülkemizde de olgularýn büyük bölümü ileri evrelerde teþhis edilmekte ve ne yazýk ki ileri evrelerdeki over kanserleri %80 ölümcül seyretmektedir. Bu kanseri tarayacak bir yöntem bulunmamaktadýr. Rahim (Endometriyal) kanseri ülkemizde yine en sýk görülen on kanser arasýndadýr. Ülkemizde yýlda 4.700 civarýnda yeni vaka görülür Genellikle bu kanserlere meme, yumurtalýk ya da kolon kanseri eþlik eder. Tarama programý olmasa da semptomatik olmasý nedeniyle vakalarýn çoðu erken evrede teþhis edilir. Bu nedenle menapoz sonrasý kanamalarda farkýndalýk çalýþmalarý yürütülmektedir. Ülkemizde kanser konusunda yapýlan saðlýk harcamalarý da pek çok Avrupa ülkesinin önünde yer almaktadýr. Kanser için yapýlan harcama bazýnda ülkemiz Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda altýncý sýradadýr. Geliþmiþ pek çok Batý toplumunda kanserli tüm hastalar tedavi masraflarýna aktif katýlým göstermekteyken, ülkemizde hem kanser taramalarý hem de kanser tedavileri ücretsizdir. Kanseri önleme konusunda özellikle çevresel etkenlerin önemi nedeniyle bu konuda tedbirler alýnmýþtýr. Bu konuda yapýlan en önemli iþ tütün ve pasif içicilikle mücadeledir. Bu konuda bir yasa çýkarýlmýþ olup, Ülkemiz bu yasayý en önce çýkaran ve uygulayan ülkeler arasýna girmiþtir. Bugün pek çok devlet bizi takiben benzer yasalarý çýkarmaktadýr. Bu yasa uzun dönem fayda saðlayacak ve gelecek nesillerimize parlak ve temiz bir gelecek saðlayacak olan bir yasadýr. Bu konudaki denetlemeler artýrýlarak kararlýlýkla sürdürülecektir. Ýlimizde düzenlenecek çeþitli etkinliklerle hafta boyunca kanser hakkýnda farkýndalýðýn arttýrýlmasý hedeflenmektedir. Bu etkinliklerin tüm halkýmýz için yararlý olmasý dileklerimle, kansersiz saðlýklý bir yaþam temenni ediyorum" 

 Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Sağlık Haberleri

Başlık Tarih
 
Yenidoğan bebeklerde gelişim süreci08 Aralık 2018
Çorum Özel Hastanesi'nde başarılı Guatr ameliyatı27 Kasım 2018
Çorum Özel Hastanesi'nde Akupunktur tedavisi başladı24 Kasım 2018
Üst solunum enfeksiyonlarına dikkat14 Kasım 2018
Zatürre'nin belirtileri ve tedavisi neler?10 Kasım 2018
Çorum Özel Hastanesi Lösemili çocukları unutmadı 07 Kasım 2018
Çorum Özel Hastanesi kadrosunu güçlendiriyor03 Kasım 2018
Çorum Özel Hastanesi'ne yeni çocuk gelişimci27 Ekim 2018
Çorum'a 9 uzman 117 pratisyen atandı13 Eylül 2018
Çorum'un sağlık yatırımları masaya yatırıldı16 Ağustos 2018
İskilip Hastanesi'ni Bakan Demircan açacak06 Haziran 2018
Çorum'a 160 sağlık kadrosu04 Ocak 2018
Çorum'da ilk defa ESD işlemi yapıldı13 Aralık 2017
Yeni hastanenin gassal ihtiyacı giderilecek05 Kasım 2017
Ömer Sobacı Sağlık Müdürlüğü'ne getirildi24 Ekim 2017
Yeni hastane kadameli olarak taşınacak17 Mayıs 2017
Yeni hastane göz kamaştırıyor07 Nisan 2017
Çorum sağlıkta ilklere imza atmaya devam ediyor16 Mart 2017
Çorum'a 18 doktor daha atanıyor08 Mart 2017
Çorum'da radon gazı ölçümleri tamamlandı06 Mart 2017
Eczacılardan Organ Bağışına Destek05 Mart 2017
800 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi tamamlandı21 Şubat 2017
Eczacılar Çalıştayı Çorum’da Yapılacak07 Şubat 2017
Kemoterapi Hastalarına Müzik Eşliğinde Tedavi06 Şubat 2017
Hastalar için “Whatsapp Şikayet Hattı”oluşturuldu27 Ocak 2017
Ekg Testleri Kol Saatlerinden Takip Edilecek13 Ocak 2017
16 Bin Personel Alınacak02 Ocak 2017
Sağlık Kompleksinin İnşaatına Başlandı02 Ocak 2017
Yeni Hastane Kabul Aşamasında27 Aralık 2016
Çorum’da Retina Ameliyatı Yapılmaya Başlandı05 Aralık 2016
“Diyabet Hastalarının Yüzde 80’i Fazla Kilolu”14 Kasım 2016
Hastane Şaşırtmaya Devam Ediyor02 Kasım 2016
Çorum'da bir ilk daha gerçekleşti28 Eylül 2016
Göğüs Hastanesi'nde nefes kesen tatbikat27 Eylül 2016
Çorum'a 12 doktor atandı27 Eylül 2016
Lisans Tamamlamayla İlgili Sorunlar Yök’te22 Eylül 2016
Çorum’da Başarılı Bir Ameliyat Daha01 Eylül 2016
Meme Hastalıkları Polikliniği Hasta Kabulüne Başladı18 Ağustos 2016
Rektörden Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ziyaret11 Ağustos 2016
Acil’de Otomosyon krizi!02 Ocak 2016
"YENİLİKLERE AÇIĞIZ"12 Kasım 2015
Anne adayları dikkkat03 Kasım 2015
“100 BİN KİŞİ ORGAN NAKLİ BEKLİYOR” 03 Kasım 2015
SAĞLIĞIMIZ MASAYA YATIRILDI06 Ağustos 2015
BAKANLIK’TAN ÇORUM’A AT ETİ AÇIKLAMASI25 Temmuz 2015
BIRAKMAK İSTİYORSANIZ O BİTKİ ARTIK ÇORUM'DA25 Temmuz 2015
RAPOR YANLIŞ YAZILMIŞ24 Temmuz 2015
ÇORUM'DAN O FİRMA KARA LİSTEDE23 Temmuz 2015
ANTİBİYOTİKTE TÜRKİYE’DE 58., KARADENİZ 3.’YÜZ 23 Temmuz 2015
ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN YENİ FORMÜL22 Temmuz 2015
CESUR'UN HİKAYESİ AĞLATTI27 Haziran 2015
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ AMELİYATLARI ARTIK ÇORUM'DA26 Haziran 2015
BEL FITIĞI AMELİYATI RİSKLİ MİDİR?20 Haziran 2015
PSİKİYATRİDE EKT DÖNEMİ17 Haziran 2015
ÇELTİKÖZÜ, SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜDÜ11 Haziran 2015
BURUN TIKANIKLIĞINA KESİN ÇÖZÜM10 Haziran 2015
KALP-DAMAR CERRAHİSİ BAŞARIYA DOYMUYOR09 Haziran 2015
ÇORUM’DA KORKUNÇ GERÇEK04 Haziran 2015
SİGARA VE GAZLI İÇECEKLER ALKOLLÜ01 Haziran 2015
ŞİFA İÇİN HİNDİSTAN’DAN ÇORUM’A GELDİ30 Mayıs 2015
MİDE KANSERİ TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA18 Mayıs 2015
KÖYLÜLER, SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜDÜ15 Mayıs 2015
“HER İKİ ECZACIDAN BİRİ ZOR DURUMDA” 14 Mayıs 2015
ÇORUM'DA 1 MİLYON 340 BİN 549 HASTAYA BAKILDI28 Nisan 2015
MEME KANSERİ ANLATILACAK27 Nisan 2015
ORGAN BAĞIŞIYLA, HAYATA TUTUNDULAR16 Nisan 2015
BAHAR ALERJİSİNE DİKKAT14 Nisan 2015
“DOMUZ GRİBİNDE ALARM YOK”08 Nisan 2015
KANSER HAFTASI, TARAMA İLE BAŞLADI03 Nisan 2015
İŞTE, ÇORUM'DAKİ EN ÇOK ÖLÜM NEDENİ30 Mart 2015
ÖĞRENCİLERE GİRİŞİMCİLİK ANLATILDI24 Mart 2015
TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN19 Mart 2015
35 ambulans şoförü alınacak19 Mart 2015
SAĞLIKLI BİR UYKU VAZGEÇİLMEZ OLMALI12 Mart 2015
BÖBREK HASTALIĞI SİNSİ SEYREDER 12 Mart 2015
VALİLİK’TE ‘KENE’ MASAYA YATIRILDI23 Şubat 2015
ÇORUM’DA PSİKİYATRİSTLER BİR ARAYA GELDİ22 Şubat 2015
Hitit, genel cerrahide çıtayı yükseltti 17 Şubat 2015
KANSERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER05 Şubat 2015
KIŞIN CİLDİ KORUMANIN PÜF NOKTALARI20 Ocak 2015
ÇORUM KALP-DAMAR DA ÇITAYI YÜKSELTTİ19 Ocak 2015
BADEMCİK AMELİYATININ TAM ZAMANI19 Ocak 2015
BEYNİN GİZLİ SIRLARI!11 Ocak 2015
ÇORUM'DA HASTA VE DOKTOR MAİLLE HABERLEŞECEK24 Aralık 2014
Sağlık yatırımlarını değerlendirdiler24 Aralık 2014
Şahiner, sakatatçıları denetledi22 Aralık 2014
ÇORUM’DA KANSER RİSKİ!12 Aralık 2014
VATANDAŞ SOLUĞU KAYİŞOĞLU’NDA ALIYOR12 Aralık 2014
Ambalajlı sulara izin şartı12 Aralık 2014
BU GÖRÜNTÜ KORKUTUYOR10 Aralık 2014
SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 10 BİN ADIM07 Aralık 2014
FELÇ KADERİNİZ OLMASIN!06 Aralık 2014
‘MANDA SÜTÜ BRONŞİTE İYİ GELİYOR28 Kasım 2014
ÇALIŞKAN ENFEKSİYONA KARŞI UYARDI23 Kasım 2014
ÇAĞIN SİNSİ HASTALIĞI KOAH!16 Kasım 2014
CERİT ŞEKER HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ08 Kasım 2014
SAĞLIK BAKANLIĞI BİLE TAKDİR ETTİ06 Kasım 2014
Sungurlu'ya 3 uzman doktor atandı05 Kasım 2014
SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜLER03 Kasım 2014
ÇORUMLULAR BU HABERE DİKKAT!03 Kasım 2014
Havayı kirletene ceza23 Ekim 2014
Yücel’den ‘İyotlu tuz’ önerisi21 Ekim 2014
AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJESİ GELİYOR17 Ekim 2014
Göz kliniği son teknoloji cihazlarla donatıldı28 Ağustos 2014
Hastane inşaatı biraz yavaşladı21 Ağustos 2014
“Çorum, KVC merkezi olacak”21 Ağustos 2014
ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYAN AİLELERE MÜJDE27 Temmuz 2014
ÇORUM'DA İLK KEZ YAPILDI16 Temmuz 2014
SAĞLIKCILARA KENE EĞİTİMİ12 Temmuz 2014
“Sağlıkta hak ettiğimiz yere ulaşacağız”08 Temmuz 2014
FACEBOOK İLE DİYABETE ÇARE BULDU28 Haziran 2014
Hitit Hastanesi’nde bir ilk daha 24 Haziran 2014
ÇORUM’DA MANTAR ALARMI!19 Haziran 2014
Gülabibey’e Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği12 Mayıs 2014
Çorum’a 7 diş tabibi ve 4 eczacı atandı15 Nisan 2014
Sağlıkçılar Ata’nın huzurunda 14 Mart 2014
Kafkas, 112 konusunda duyarlılık bekledi12 Mart 2014
Alaca Devlet Hastanesi açıldı07 Mart 2014
Çorum'da doktor balıklar şifa dağıtıyor06 Mart 2014
ÇORUM'A DEV YATIRIM06 Mart 2014
Sağlık sorunları masaya yatırıldı06 Mart 2014
Hastane temelini bakan Mevlütoğlu atacak05 Mart 2014
Elitpark başarılarına bir yenisini daha ekledi05 Mart 2014
Dikkat, keneler uyandı21 Şubat 2014
Yanığa soğuk su tutmak...06 Şubat 2014
‘Ekmek düşmanımız değil’02 Şubat 2014
Çalışanlara hijyen eğitimi zorunluluğu28 Ocak 2014
Çorum'a tek kalemde en büyük yatırım19 Ocak 2014
‘Soğuk hava, romatizmal hastalıkları tetikliyor’14 Ocak 2014
“Hedefimiz veremsiz bir Türkiye”06 Ocak 2014
Hitit Araştırma Hastanesi’nde bir ilk daha 30 Aralık 2013
Platin: Hemşirelik çok önemli bir potansiyeldir18 Aralık 2013
Meme Hastalıkları Polikliniği hizmete başladı04 Aralık 2013
Hükümlülere gönüllü kan bağışı anlatıldı 05 Kasım 2013
Çorum’da 11 kızamık vakası tespit edildi09 Ekim 2013
‘Sağlıkta muazzam bir gelişme kaydettik’30 Eylül 2013
Çorum bölgesinde söz sahibi olacak27 Eylül 2013
Sağlık çalışanları için emsal karar24 Eylül 2013
Alzheimer hastalığı, kısaca unutkanlıktır20 Eylül 2013
Hitit’ten bir ilk daha19 Eylül 2013
Pirinç sezonuna kurbanlı açılış 12 Eylül 2013
İnfertilite kliniğinin, ilk bebeği dünyaya geldi12 Eylül 2013
İlçelere uzman hekim görevlendirilecek 22 Ağustos 2013
KBB uzmanı, Elverici Elitpark’ta22 Ağustos 2013
Sağlıkta bir ilk daha20 Ağustos 2013
Çorum, asbest riski altında15 Ağustos 2013
KENE İLE BİYOLOJİK MÜCADELE28 Temmuz 2013
AÇLIK VE MİDE RAHATSIZLIKLARINA KARŞI LEBLEBİ17 Temmuz 2013
Gülşen Duman da Elitpark’ta16 Temmuz 2013
İskilip'teki Tavuk Ölümleri ile İlgili Açıklama01 Haziran 2013
“Sigara dünyada ikinci ölüm sebebidir”31 Mayıs 2013
Gögüs Cerrahisi Kliniğinde bir ilk16 Mayıs 2013
Kafkas’tan 24 hekim müjdesi23 Nisan 2013
Karpal Tünel Sendromu uyarısı06 Nisan 2013
‘Kanser yüzyılın hastalığı’04 Nisan 2013
Hitit’te ‘Kanser’ anlatıldı04 Nisan 2013
‘Her yıl 10 milyon kişi kanser hastalığına yakalanmakta’04 Nisan 2013
Yorgunluğunuzu Atarken Kilo Almayın26 Mart 2013
‘Diyabet hastaları 2-3 saat aralıklarla beslenmelidir’17 Mart 2013
Ağız ve Diş Hastanesi’nde ‘Genel anestezi’ dönemi14 Mart 2013
Tıp Fakültesi'ne yeni atama07 Mart 2013
Özel Hastane’den ‘Damar izi kayıt sistemi’ hizmeti 03 Mart 2013
Sağlık çalışanlarının sorunları Bakan da01 Mart 2013
‘Sağlıkta ekibimizi güçlendirdik’22 Şubat 2013
Sağlıkta daha da güçlendik22 Şubat 2013
Sağlık çalışanlarına, hasta hakları eğitimi18 Şubat 2013
‘Rotavirus’ü uyarısı 17 Şubat 2013
Yücel: Çorum’da sağlık alanında bir sorun yok 13 Şubat 2013
Solunum sağlığı anlatıldı01 Şubat 2013
Gönüllü doktorlar Gine'den döndü11 Ocak 2011
‘Çorum’da sağlığı daha iyi noktaya taşıyacağız’11 Ocak 2011
MHRS Çorum kotaları artırıldı09 Ocak 2011
Kafkas: Türkiye sağlıkta model ülke haline geldi08 Ocak 2011
Anadolu’dan Afrika’ya şifa eli 26 Aralık 2012
Onko-Sav’dan, “Sağlık beslenme” semineri 25 Aralık 2012
Ruh Sağlığı, 255 hastaya hizmet verdi 20 Aralık 2012
Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi 1 yaşını kutluyor20 Aralık 2012
Çorum da bir ilk!.. Astım ve sedefe tuz tedavisi13 Aralık 2012
Meclis 3 gün hastalığını inceleyecek 06 Aralık 2012
Lösemili çocuklar hünerlerini sergiledi05 Kasım 2012
Astım bronşit ihmale gelmez16 Ekim 2012
REFLÜ HASTALIĞI 15 Ekim 2012
Neden esneriz?11 Ekim 2012
Karnından çıkan ur şaşırttı10 Ekim 2012
Alerjinin asıl sebebi belli oldu10 Ekim 2012
Hastalar için 4 yeni birim hizmette09 Ekim 2012
Çocuk sahibi olamayanlara iyi haber 08 Ekim 2012
Zatürre ihmale gelmez!06 Ekim 2012
Diyaliz hastalarına müjde02 Ekim 2012
Bir kilo 9 hastalığa kapı açıyor!01 Ekim 2012
Spor Yapmanın Faydaları29 Eylül 2012
Kınıklı'ya başarı operasyon28 Eylül 2012
KIZILAY’DAN ALACA’DA KAN BAĞIŞI28 Eylül 2012
Uzman Doktor Özel Hastane ailesine katıldı24 Eylül 2012
KKKA virüsü bulaşan Dr. Mustafa Bilgiç hayatını kaybetti24 Eylül 2012
Tabletli dönem başladı 21 Eylül 2012
‘Diş hekimliğinde sayımız yetersiz’19 Eylül 2012
Kafkas, Osmancık Devlet Hastanesi inşaatını inceledi18 Eylül 2012
20 ilde uygulanmaya başlandı17 Eylül 2012
Haşere ile mücadelede ilaçlamaya dikkat!11 Eylül 2012
Renkli başlangıç04 Eylül 2012
Tütüne dair sağlık harcamaları: 3 milyar31 Ağustos 2012
Sağlık Müdürlüğü’nden “ambulans” açıklaması 30 Ağustos 2012
Proje 2 ay sonra tamam30 Ağustos 2012
Diş sigorta kapsamına giriyor10 Ağustos 2012
İlaçta +18 dönemi03 Ağustos 2012
Kan şekeri düşen tatlıcıya koşuyor01 Ağustos 2012
Evde sağlık hizmetinden faydalanılmalı23 Temmuz 2012
Kafkas'tan önemli açıklama23 Temmuz 2012
Kafkas hastaları ziyaret etti23 Temmuz 2012
Gebelik Okulu sona erdi21 Temmuz 2012
Ek bina bayram sonu açılabilir19 Temmuz 2012
Doktorlara müjde18 Temmuz 2012
Bu karar cafeleri üzecek14 Temmuz 2012
Kene hakkında ilginç iddia13 Temmuz 2012
Fırınlar müstakil bir yerde olacak12 Temmuz 2012
Sigorta da rekor kırdık11 Temmuz 2012
Elitpark güçüne güç katıyor04 Temmuz 2012
Kanserde tanı ve tedavi yöntemleri anlatıldı28 Haziran 2012
Sağlıklı ekmekler 1 Temmuz'da sofralarda25 Haziran 2012
Devlet Hastanesi’nde tüm branşlar olacak24 Haziran 2012
Özel Hastane’de KBB branşı hizmete açıldı24 Haziran 2012
Sağlıkta müjde Kafkas'tan geldi23 Haziran 2012
Diş Sağlığı Merkezi kabuğuna sığmıyor22 Haziran 2012
6 ayda 85 bin kişi muayene oldu22 Haziran 2012
KALP HASTALARINA ‘SICAK HAVA’ UYARISI19 Haziran 2012
Gebelik Okulu başladı16 Haziran 2012
Devlet Hastanesi'nden ‘Gebelik Okulu’ projesi07 Haziran 2012
Hastaların Ankara çilesi sona erecek31 Mayıs 2012
Sağlık Bakanlığı Çorum'da kene seferberliği başlattı 25 Mayıs 2012
Sağlık çalışanlarına saldırıyı kabullenemiyoruz15 Mayıs 2012
Nükleer Tıp ve ESHM hizmette15 Mayıs 2012
Sağlık Bakan Yardımcısı Agâh Kafkas, Çorum Eczacılar Odası'nı ziyaret etti. 15 Mayıs 2012
Engelliler araçlarına kavuştu11 Mayıs 2012
Engellier Haftası bugün başlıyor10 Mayıs 2012
Sahte dondurmadaki büyük tehlike08 Mayıs 2012
14 öðrenci sütten zehirlendi03 Mayıs 2012
Yorgunluðun en temel sebepleri02 Mayıs 2012
Kene kabusu döndü!01 Mayıs 2012
Fazla su içmek de hasta ediyor30 Nisan 2012
Yeterli uzman hekim olan mevcut bir ilimiz yok28 Nisan 2012
Ayak problemlerini ciddiye alýn28 Nisan 2012
Mobil Eczane sistemi yaygýnlaþacak25 Nisan 2012
Vali Çakýr dan doktorlara baþsaðlýðý20 Nisan 2012
Çürük meyvedeki TEHLÝKE!20 Nisan 2012
Doktorlar saldýrýyý kýnadý19 Nisan 2012
Çikolata meyve suyundan yararlý çýktý17 Nisan 2012
Saðlýkta devrim gerçekleþtirdik14 Nisan 2012
Ýlaçlarýn yüzde 6 sý sahte14 Nisan 2012
KKKA dan 5 kiþiden biri hayatýný kaybediyor13 Nisan 2012Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum

Sayfalar
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Anasayfa | Gazeteler | Foto Galeri | Video Galeri | Sohbet Odası
CH